Algemene verkoopvoorwaarden van Angro BV en Angro Retail BV

 

Definities
Angro: De besloten vennootschap Angro BV of daaraan gelieerde vennootschap als gebruiker van deze voorwaarden.

Koper: De vennootschap of de natuurlijke persoon die een koopovereenkomst sluit met Angro.

 

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes van Angro en alle overeenkomsten tussen Angro en Koper.

De inhoud van de specifieke overeenkomst gaat boven de inhoud van deze voorwaarden.

Aanpassing van deze voorwaarden is alleen geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij vastlegging per e-mail geldt als schriftelijk en aanpassingen alleen gelden voor de betreffende overeenkomst.

Het verstrekken van een opdracht door Koper aan Angro dan wel het doen van een bestelling bij Angro door Koper, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door Koper.

 

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief transport, btw en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Angro is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid, aan Koper door te berekenen.

 

Levering
De leveringen vinden plaats ‘ex works’ tenzij tussen Koper en Angro schriftelijk anders is overeengekomen.

De door Angro genoemde levertijden zijn slechts een indicatie. Levertermijnen gelden alleen als fatale termijn als deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Vertraging in de aflevering – om welke reden dan ook – geeft Koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens Angro rustende verplichting op te schorten.

De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Angro verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen.

Angro is te allen tijde gerechtigd uitlevering te laten geschieden door derden.

Van overmacht aan de zijde van Angro is in ieder geval sprake, doch niet uitsluitend, indien Angro na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Angro als bij derden, van wie Angro de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige zaken, buiten de schuld of risico van Angro ontstaan.

Indien na het plaatsen van de order blijkt dat (een gedeelte van) de order groter is dan de productie of voorraad, is Angro bevoegd de overeenkomst aan te passen of te ontbinden. Angro is in dat geval niet schadeplichtig jegens Koper. Koper heeft dan de mogelijkheid om binnen vijf dagen, nadat hij door Angro is geïnformeerd, de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan Angro.

 

Mocht na sluiting van de overeenkomst blijken dat (een gedeelte van) de bestelde zaken, om welke reden dan ook, zowel in als buiten de gevallen van overmacht als bedoeld in de leden 3 en 4, in het geheel niet meer leverbaar zijn, is Angro bevoegd de betreffende zaken te vervangen of de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft dan de mogelijkheid om binnen vijf dagen nadat hij door Angro is geïnformeerd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan Angro.

 

Eigendomsvoorbehoud
Angro blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop Koper aan alle verplichtingen jegens Angro terzake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door Verkoper geleverde zaken gescheiden en duidelijk geïdentificeerd van andere zaken te bewaren als eigendom van Angro. Daarnaast dient koper voorgenoemde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

Indien Koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Koper in verzuim, zodat Angro zonder ingebrekestelling gerechtigd is de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen dan steeds ten laste van Koper.

Zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, is Koper niet gerechtigd de eigendommen van Angro te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen, tenzij de verkoop geschied in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van Koper.

Indien Angro geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuwgevormde zaken op het eerste verzoek van Angro aan haar te verpanden en in dat kader de nodige handelingen te verrichten.

 

Betaling
Betaling van de koopprijs dient te geschieden op een door Angro aan te wijzen rekening.

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. (In 2.3 is algemeen geformuleerd dat aanpassingen overeengekomen kunnen worden).

Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Angro nakomt, een en ander zoals in lid 2 van onderhavig artikel is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Angro, geadresseerd aan Koper, direct en volledig opeisbaar. Angro heeft dan het recht aan Koper een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, verschuldigd over het volledige openstaande factuurbedrag en na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid der factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Indien Angro als gevolg van het verzuim van Koper besluit om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.

Indien Koper niet voldoet aan enige op hem jegens Angro rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien Angro in redelijkheid mag vermoeden dat Koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld voldoet, heeft Angro het recht:

 

Betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor betaling dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

de leveringen (alsook de aanmaak of bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van Angro gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan Angro als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Angro en/ of in het bedrijf van de leveranciers van Angro bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of verwerking nodig is;

de betreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden;

één, meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan Koper niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden.

 

Klachtmelding
Afbeeldingen in folders, catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk van het artikel en zijn niet bindend voor Angro. De door Angro aan Koper uit de collectie van Angro getoonde monsters/samples zijn leidend voor de kwaliteit, kleur, maat, pasvorm, gewicht, finish, dessin e.d. van de zaken.

Klachtmeldingen omtrent geleverde zaken dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 4 werkdagen nadat de zaken aan Koper zijn geleverd, althans binnen 4 werkdagen nadat Koper de ontvangen zaken in redelijkheid heeft kunnen keuren.

Klachtmeldingen omtrent facturen dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 14 werkdagen na factuurdatum van de betreffende facturen, bij gebreke waarvan de facturen als juist en onbetwist zullen worden beschouwd. De klachten zullen daarna zo spoedig mogelijk door Angro op hun gegrondheid worden onderzocht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, pasvorm, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen geldige grondslag voor klachten. Indien de klacht gegrond is, heeft Angro de keuze de zaken te herstellen of te vervangen dan wel een prijsverlaging te gunnen.

Retourzendingen, geschieden voor rekening en risico van Koper en worden alleen door Angro geaccepteerd nadat Angro hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Angro met betrekking tot de geleverde zaken is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Angro, als volgt begrensd:

Indien Angro aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Angro te verstrekken uitkering met een absoluut maximum van 50% van het factuurbedrag.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden.

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Angro aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Angro toegerekend kunnen worden.

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.

Angro is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Angro is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overschrijding, door welke oorzaak ook, in en buiten gevallen van overmacht als bedoeld in artikel 2 leden 3 en 4, van een aangegeven leveringstermijn.

Angro is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van een door Koper, na het verstrijken van een geldende uiterste besteldatum, gedane bestelling.

Indien Koper, die op zijn beurt door een volgende koper in rechte wordt aangesproken voor schade ten gevolge van gebreken in die zaken, en Koper die schadevergoeding op Angro wil verhalen, dient hij Angro binnen 5 werkdagen van de tegen hem gerichte aanspraak op de hoogte te stellen, waarbij Angro zich overigens alle verweren voorbehoudt. Indien Angro niet tijdig – binnen 5 werkdagen – op de hoogte wordt gesteld, vervalt iedere aansprakelijkheid van Angro.

 

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Angro het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Ten aanzien van tussen Angro en Koper gesloten overeenkomsten en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich uitsluitend aan het Nederlands recht.

In geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds leidend is.

 

Gebondenheid
Mocht een van bovengenoemde bepalingen om enige reden haar gelding verliezen dan blijven alle andere bepalingen in deze overeenkomst hun gelding behouden.